Nieuwsbrief vol tips & inspiratie - Meld je nu aan en krijg 10% korting cadeau! Schrijf je in!

Naar de startpagina

Privacybeleid MissPompadour App

Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Wij stellen je MissPompadour ter beschikking, een mobiele app die je op je mobiele apparaat kunt downloaden via de "Apple App Store" of voor Android via de "Google PlayStore". Dit privacybeleid beschrijft hoe MissPompadour GmbH ("MissPompadour", "wij", "ons" en "onze") zorgt voor gegevensbescherming en wat dit voor jou betekent wanneer je onze MissPompadour app gebruikt en hoe we de persoonlijke gegevens die we verzamelen gebruiken en beschermen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zoals je titel, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, enz. Je persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("GDPR") en andere bepalingen van de Europese en toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens vindt alleen plaats nadat je daarmee hebt ingestemd of de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften. De volgende bepalingen informeren je over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens.

In het geval dat we voor afzonderlijke functies van onze MissPompadour-app gebruikmaken van in opdracht gegeven dienstverleners of jouw gegevens gebruiken voor reclame- of analysedoeleinden, zullen we je hieronder ook uitvoerig informeren over de respectieve processen. Op dat moment informeren we je ook over de vastgestelde criteria en de bewaartermijn. We informeren je ook over je rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

We willen dat je weet dat we zeer vertrouwelijk met je gegevens omgaan. We delen je gegevens alleen met derden als dat nodig is om je onze dienst te kunnen leveren. Wij nemen een duidelijk standpunt in tegen de handel en verkoop van gegevens.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze MissPompadour app.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de DSGVO en alle andere Duitse en Europese gegevensbeschermingsvoorschriften is:

MissPompadour GmbH
Bij de Reitfeld 10
93161 Sinzing
+49 941 206 068 20

Website: www.misspompadour.de

E-mail: kontakt@misspompadour.de

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: privacy@misspompadour.de of op het hierboven vermelde adres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

De app downloaden

Wanneer je de MissPompadour app downloadt, worden de benodigde gegevens eerst doorgegeven aan de "Apple App Store" of "Google Play Store". Dit omvat met name je gebruikersnaam, je e-mailadres en het klantnummer van je account, het tijdstip van het downloaden van de MissPompadour app, je betalingsgegevens en je individuele apparaatidentificatienummer. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Alleen de betreffende app store is hiervoor verantwoordelijk.

We willen er echter op wijzen dat Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië, VS, 95014 ("Apple") en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") ook hebben verklaard dat ze strenge technische maatregelen nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Apple en Google kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden die producten en diensten leveren aan Apple en Google of die Apple en Google helpen bij de marketing van klanten. Daarnaast kunnen Apple en Google informatie delen met bedrijven die diensten leveren aan Apple en Google. Apple en Google zullen de informatie ook overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wanneer Apple en Google bijvoorbeeld jouw gegevens overdragen aan de Verenigde Staten, hebben beide verklaard dat ze aanvullende maatregelen nemen, zoals het sluiten van EU-conforme overeenkomsten voor gegevensoverdracht met de gegevensimporteur, indien nodig. Beide bedrijven hebben zich ook aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ en https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Gebruik van de mobiele app

Naast ons online aanbod bieden we een mobiele app die je kunt downloaden op je mobiele apparaat. Daarbij heb je recht op de hier beschreven rechten.

MissPompadour verzamelt zelf de onderstaande gegevens wanneer je de MissPompadour app gebruikt - om onze diensten te leveren.

Terwijl je de MissPompadour app gebruikt, verzamelt de app bijvoorbeeld de volgende technische gegevens over je:

 • Het apparaatmodel dat je gebruikt
 • De versie van de app die je gebruikt
 • De versie van de besturingssoftware die je gebruikt (bijv. OS-versie)
 • De mobiele telefoonprovider die je gebruikt (als er problemen zijn)
 • Je IP-adres

Aan het begin van het gebruik van de app of, indien van toepassing, bij het voor het eerst oproepen van verschillende functies, vraagt de app om de volgende toegangsrechten en alleen voor het volgende doel:

 • Fotocamera: om live kleuren te bekijken, of om projectfoto's te maken en te uploaden naar de betreffende projecten.
 • Foto's/Media/Bestanden: Om live kleurvoorbeelden op te slaan, of om reeds gemaakte foto's van je smartphone aan een project toe te voegen
 • Apparaat-ID: Gebruikt in de app stores voor statistieken

Als je dit weigert, zullen we deze gegevens niet gebruiken. Je kunt dan echter niet de bijbehorende functies van de app gebruiken. Je kunt later in de instellingen toestemming verlenen of intrekken. Als je toegang tot deze gegevens toestaat, zal de app deze gegevens alleen benaderen en naar onze server doorsturen als dit nodig is om de functionaliteit te bieden. We behandelen deze gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze als je de rechten op het gebruik ervan intrekt of als ze niet langer nodig zijn voor de dienstverlening en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren.

Gegevens worden alleen in het kader van een bestelling aan het goederenbeheersysteem doorgegeven. Derden zijn momenteel niet betrokken bij de verwerkingsprocedures en krijgen geen speciale toegang. In het algemeen vormt de app een aanvullend aanbod op het online systeem.

Advertentie-id's worden momenteel gebruikt om gebruiksprofielen in onze apps te maken. We ontvangen statistieken van de App Store, Google Play Store rechtstreeks en van de eigen beheerderstool van de MissPompadour app.

Toelichting op de rechtsgrondslag en bewaartermijn

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, is Art. 6 (1) a) DSGVO de rechtsgrondslag. Elke toestemming kan door jou worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of je bedrijf, is art. 6 (1) b) DSGVO de overeenkomstige rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die al relevant zijn voor precontractuele doeleinden.

Als de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een van onze wettelijke verplichtingen, dient Art. 6 (1) c) DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en jouw belangen, grondrechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang, dient Art. 6 (1) f) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan worden door ons in het algemeen slechts zolang opgeslagen als het specifieke doel van de opslag vereist. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden je gegevens gewist of wordt de verwerking ervan beperkt.

Bovendien kan het zijn dat Europese regelgeving, toepasselijke nationale wetten of andere voorschriften een langere opslag van de door ons verwerkte gegevens vereisen. Als deze bewaartermijnen verstrijken, zullen we je gegevens wissen of de verwerking ervan beperken.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

In principe geven we geen gegevens door aan een derde land. Een overdracht zal alleen plaatsvinden in individuele gevallen, zoals beschreven in dit privacybeleid voor de diensten die wij gebruiken, op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaard contractuele clausules, passende garanties of jouw uitdrukkelijke toestemming.

In het algemeen zullen we je persoonsgegevens alleen delen met dienstverleners, zakenpartners en andere derden voor zover dat nodig is om onze Diensten te verlenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan door ons ingeschakelde dienstverleners en hen vragen namens ons gegevens te verwerken (verwerking in opdracht). Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken aan andere derden als we daartoe verplicht worden door de wet of een juridische procedure of om onze MissPompadour-app te leveren en te beheren. We kunnen ook verplicht worden informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Wij kunnen ook informatie openbaar maken als dat voor ons noodzakelijk is om met u samen te werken bij het verlenen van de diensten van de App aan u, of als u met een dergelijke openbaarmaking instemt.

Klantrekening & registratie

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen we je persoonlijke gegevens in de daar gespecificeerde mate. Het doel van de gegevensverwerking is om je winkelervaring te verbeteren en de verwerking van de bestelling te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd. Je klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verwerkte gegevens

 • Groet
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres (factuur- en afleveradres)
 • Wachtwoord

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken we je persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van je bestelling en voor de afhandeling van je vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van de gegevens betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder je uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die we nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de verwerking van bestellingen. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, zijn dat bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: Verzenddienstverleners, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Push-berichten

Ons systeem is zo ingesteld dat je push-berichten van ons ontvangt. Je kunt de betreffende instelling in de apparaatinstellingen op elk moment deactiveren. Als je dat doet, kunnen we je echter niet het volledige scala aan diensten bieden dat we aanbieden.

Als pushberichten worden geactiveerd, wordt een uniek identificatienummer van je mobiele apparaat (device ID/device token/registration ID) doorgegeven aan de dienst die de pushfunctionaliteit voor je besturingssysteemprovider levert. Deze dienst stuurt een zogenaamde identifier ("Push Notification Identifier") terug, waarmee geen conclusies meer kunnen worden getrokken over de apparaat-ID en dus over jou als gebruiker.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je in staat te stellen de functionaliteiten van de MissPompadour app te gebruiken. Je ontvangt bijvoorbeeld updates over je huidige bestelling. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is art. 6 (1) a) en art. 6 (1) b) DSGVO, aangezien de verwerking wordt uitgevoerd voor de uitvoering van de overeenkomst, in dit geval voor de verzending van de pushberichten. Je kunt deze dienst op elk moment activeren of deactiveren in de instellingen van de app. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Apple en Google, zie "De app downloaden" hierboven. Meer informatie over de pushberichten die Google Firebase verstuurt, vind je hieronder.

Google Firebase

Onze MissPompadour app maakt gebruik van de Google Firebase technologie van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Firebase"). Google Firebase gebruikt voor zijn diensten zoveel mogelijk servers in de EER. Het is echter niet uitgesloten dat gegevens ook aan de VS worden doorgegeven. Daarnaast hebben we met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met zogenaamde standaard contractuele clausules, waarin Google zich verplicht om gebruikersgegevens alleen volgens onze instructies te verwerken en te voldoen aan het EU gegevensbeschermingsniveau.

Meer informatie over Google Firebase en gegevensbescherming is hier te vinden: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms en https://firebase.google.com/support/privacy/

We gebruiken de volgende Firebase diensten

Google Analytics voor Firebase maakt de analyse van het gebruik van ons aanbod mogelijk. Dit betekent dat informatie over het gebruik van onze MissPompadour-app wordt verzameld, doorgegeven aan Google en daar wordt opgeslagen. Google gebruikt hiervoor de advertentie-ID van het eindapparaat. Google zal de bovengenoemde informatie gebruiken om het gebruik van onze MissPompadour-app anoniem te evalueren en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van apps te leveren. Je kunt het gebruik van de advertentie-ID beperken in de apparaatinstellingen (iOS: Privacy/ Reclame beperken/ Ad tracking; Android: Account/ Google/ Ads). De rechtsgrondslag voor de analyse van het gebruiksgedrag is art. 6 (1) a) DSGVO. Je kunt dit op elk moment activeren of deactiveren in de instellingen van de app.

Firebase Cloud Messaging wordt gebruikt voor het verzenden van pushberichten of zogenaamde in-app berichten, d.w.z. berichten die alleen binnen de app worden weergegeven. Een gepseudonimiseerde push-referentie wordt toegekend aan het mobiele apparaat, dat als doel dient voor de push-berichten of in-app berichten. Meer informatie over onze pushberichten vind je in hoofdstuk 8. Je kunt dit op elk moment activeren of deactiveren in de instellingen van de app.

Firebase Crashlytics wordt gebruikt om de stabiliteit van de MissPompadour app te verbeteren. Er wordt informatie verzameld over het gebruikte apparaat en het gebruik van onze app. Dit omvat bijvoorbeeld de tijdstippen waarop de app wordt gestart en waarop een crash optreedt. Deze informatie stelt ons in staat een diagnose te stellen en problemen op te lossen. Voor Crashlytics is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 a) DSGVO. Je kunt dit op elk moment activeren of deactiveren in de instellingen van de app. We gebruiken de gegevens over app crashes om onze app regelmatig te kunnen verbeteren.

Server logbestanden

Bij gebruik van onze app worden gebruiksgegevens doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (serverlogbestanden) van onze servers. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld het IP-adres, de naam van de opgeroepen URL, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een probleemloze werking van onze app en om ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Beveiliging

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze werknemers en dienstverleners die voor ons werken zijn gebonden aan de geldende wetten inzake gegevensbescherming.

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgegeven. Dit betekent dat je gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze verklaringen over gegevensbescherming worden voortdurend herzien. Zorg ervoor dat je altijd de laatste versie van de app gebruikt.

Uw rechten

Je hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van je opgeslagen gegevens, een recht op bezwaar tegen de verwerking, evenals een recht op gegevensportabiliteit en het indienen van een klacht overeenkomstig de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie:

Je kunt bij ons opvragen of en in hoeverre wij jouw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:

Als wij je gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kun je ons te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

Recht op wissen:

Je kunt ons verzoeken je gegevens te wissen als we ze onrechtmatig verwerken of als de verwerking onevenredig ingrijpt in je legitieme belangen bij bescherming. Merk op dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover er geen wettelijke of statutaire verplichting bestaat om gegevens in dit verband te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken als

 • Je betwist de juistheid van de gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
 • de verwerking van de gegevens onwettig is, maar je weigert de gegevens te wissen en verzoekt ons in plaats daarvan het gebruik van de gegevens te beperken,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar jij deze gegevens nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen, of
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U kunt verzoeken dat wij uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan u verstrekken en dat u deze gegevens zonder belemmering van ons aan een andere verantwoordelijke partij kunt overdragen, mits

 • wij deze gegevens verwerken op basis van een herroepelijke toestemming van jou of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, en
 • deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Als het technisch mogelijk is, kun je ons verzoeken je gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar:

Als wij je gegevens verwerken uit legitiem belang, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit zou ook gelden voor profilering op basis van deze bepalingen. We zullen je gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Klachtrecht:

Als je van mening bent dat we de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden bij het verwerken van je gegevens, neem dan contact met ons op om eventuele vragen op te helderen. Natuurlijk heb je ook het recht om contact op te nemen met de voor jou verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het betreffende staatsbureau voor gegevensbescherming.

Als je een van deze rechten tegen ons wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen we aanvullende informatie vragen om je identiteit te bevestigen.

Actualiteit en wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de volgende status: december 2020. Als we onze app en ons aanbod verder ontwikkelen of als wettelijke of regelgevende vereisten veranderen, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde direct in de app of op de website op https://www.misspompadour.de/datenschutz-app worden geraadpleegd.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen ons op het gebied van gegevensbescherming bereiken op:

Functionaris voor gegevensbescherming van MissPompadour GmbH
Bij de Reitfeld 10
93161 Sinzing

E-mail: privacy@misspompadour.de