Nieuwsbrief vol tips & inspiratie - Meld je nu aan en krijg 10% korting cadeau! Schrijf je in!

Naar de startpagina

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die je met ons als aanbieder (MissPompadour GmbH) sluit via de website misspompadour.de of onze app. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van eigen voorwaarden die je gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen. Onze aanbiedingen zijn niet bindend en vormen geen bindend aanbod om een contract te sluiten.

(2) Je kunt een bindend aanbod tot aankoop (bestelling) doen via het online winkelmandje. Daarbij worden de voor aankoop bestemde goederen in het "winkelmandje" geplaatst. Je kunt het "winkelmandje" oproepen via de betreffende knop in de navigatiebalk en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer getoond op de besteloverzichtspagina.

Als je het directe betalingssysteem "PayPal - Express" gebruikt door op de bijbehorende knop te klikken die in het winkelsysteem is geïntegreerd, word je doorgestuurd naar de PayPal inlogpagina. Na succesvol inloggen worden je bij PayPal opgeslagen adres- en rekeninggegevens getoond. Voordat je de bestelling verzendt, heb je de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door de bestelling te verzenden via de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" doe je ons een bindend aanbod.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en dus de totstandkoming van het contract) vindt - in de regel - onmiddellijk na ontvangst van je bestelling plaats door middel van een bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail) waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen aan je wordt bevestigd (orderbevestiging).

Als je binnen twee dagen na je bestelling geen overeenkomstig bericht hebt ontvangen, ben je er niet meer aan gebonden. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(4) Alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie wordt per e-mail verzonden. Je moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat je opgeeft correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat het niet verhinderd wordt door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U dient ons de geschikte informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract via het online bestelsysteem of per e-mail te verstrekken. Onze specificaties inzake bestandsformaten, indien van toepassing, moeten in acht worden genomen.

(2) Je verbindt je ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of bestaande wetten schendt. Je vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die in dit verband nodig zijn.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor fouten.

(4) Voor zover wij in het kader van een individueel ontwerp teksten, afbeeldingen, grafieken en ontwerpen voor u maken, vallen deze onder het auteursrecht.

Het gebruik, de reproductie of wijziging van afzonderlijke delen of de volledige inhoud is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Tenzij anders overeengekomen, dragen wij aan jou het recht over om de voor jou gemaakte auteursrechtelijk beschermde werken voor onbepaalde tijd te gebruiken. Het is u uitdrukkelijk verboden de beschermde werken of delen daarvan op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, zowel privé als commercieel.De overdracht van het gebruiksrecht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen koopprijs.

§ 4 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmiddelen


(1) SEPA Direct Debit (Basic en/of Business Direct Debit)

In geval van betaling via SEPA-kernincasso of via SEPA-bedrijfsincasso machtig je ons door het afgeven van een overeenkomstig SEPA-mandaat om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren. De formulieren voor het verstrekken van het SEPA-mandaat zullen wij u uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst op onze website of per e-mail doen toekomen. Je bent verplicht de door jou af te geven volmacht binnen 5 dagen na het sluiten van het contract schriftelijk met je handtekening aan ons toe te zenden.

De automatische incasso wordt geïnd binnen 10 dagen voor leveringen in Duitsland en binnen 10 dagen voor leveringen in het buitenland na afsluiting van het contract.

De termijn voor het verzenden van de vooraankondiging (pre-notificatie) wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat er op de vervaldag voldoende geld op je rekening staat. In het geval van een retourdebetnota door jouw schuld, moet je de gemaakte bankkosten betalen.

Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen de betaalmethoden SEPA core incasso en/of SEPA business-to-business incasso uit te sluiten.

(2) Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling geschiedt telkens aan Klarna:

  • Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen (Duitsland en Oostenrijk) of 30 dagen (Zwitserland) vanaf de datum van verzending van de goederen/ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland
  • Betaling in termijnen: Met de financieringsservice van Klarna kun je je aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen onder de in de kassa aangegeven voorwaarden. De termijnbetaling is verschuldigd aan het eind van elke maand nadat Klarna je een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Voor meer informatie over betaling in termijnen, inclusief voorwaarden en standaardinformatie over Europees consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, klik hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen).
  • Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland en Oostenrijk. Je rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
  • Automatische incasso: Verkrijgbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. De datum wordt je per e-mail meegedeeld.
  • Creditcard (Visa/Mastercard): Verkrijgbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheid van de dienst of, in geval van een abonnement, volgens de meegedeelde tijden.


Het gebruik van de betaalmethoden factuur, huurkoop en automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de aankoopinitiatie en de verwerking van de koopovereenkomst. Heb er begrip voor dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna
vind je hier. Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) Je kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie

(1) In geval van gebreken heb je recht op de wettelijke aanspraken.

(2) Voor gebruikte goederen bedraagt de garantieperiode één jaar vanaf de levering van de goederen, onverminderd de wettelijke bepalingen. De garantietermijn van één jaar geldt niet voor aan ons toe te rekenen schade die door schuld is veroorzaakt en voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade door grove nalatigheid of opzet van de leverancier, alsmede bij aanspraken op grond van een recht van regres volgens §§ 478, 479 BGB.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid is onbeperkt.

(2) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door eenvoudige nalatigheid is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en contracttypische schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de benadeelde partij regelmatig mag vertrouwen. De verjaringstermijn voor vorderingen van ondernemers uit hoofde van dit lid is één jaar.

(3 ) Lid (2) is niet van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid, in geval van frauduleus handelen, overname van een garantie, aansprakelijkheid voor aanvankelijk onvermogen of onmogelijkheid waarvoor wij verantwoordelijk zijn, of op vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

(4) In alle andere opzichten is aansprakelijkheid - op welke rechtsgrond dan ook - uitgesloten.

§ 8 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel als je geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als je geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als je woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om zich tot de rechter te wenden in een andere wettelijk bevoegde plaats blijft onverlet.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing

§ 9 Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

(1) De EU-Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ter beschikking gesteld op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(2) Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

II. informatie over de klant

1. Identiteit van de verkoper

MissPompadour GmbH
Bij de Reitfeld 10
93161 Sinzing
Duitsland
Telefoon: +49 941 206 068 20
E-mail: kontakt@misspompadour.de

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen online (ODR-platform), dat kan worden opgeroepen via http://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3. 1) De contracttaal is Duits.

3. de volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. 3. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail aan je toegezonden.

3.bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvang je alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte per e-mail, die je kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan .

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de artikelbeschrijving en de aanvullende informatie op onze website. 1.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5. de prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. 2.

5. de gemaakte verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving, zijn
deze worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is overeengekomen. 3.

5.4 . De voor jou beschikbare betaalmethoden worden getoond onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze website of in de respectieve artikelbeschrijving.

5.tenzij in de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar. 1 .

6. Leveringsvoorwaarden

6. de leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving.

6.als je een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op je overgaat wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is . Dit geldt niet als je zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon om de overbrenging uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7. de aansprakelijkheid voor gebreken voor onze goederen wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

7.als consument wordt je verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder te melden . Als je hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op je wettelijke garantieaanspraken.